Event Details

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທັກສະທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກ ເເລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ ດັ່ງນັ້ນ ການທີ່ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງນິໃສ, ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນອື່ນໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼັກສູດ people collaboration and management ຈະມາຊ່ວຍເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ຢູ່ພາຍຫຼັງບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄົນທີ່ເຮົາຈະສາມາດວິເຄາະຢ່າງລຶກເຊິ່ງໃນການປະພຶດໂຕຂອງແຕ່ລະຄົນ ລວມເຖິງວິທີການຕອບສະໜອງຕໍ່ພຶດຕິກຳຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມກັບຄົນແຕ່ລະປະເພດທັງຈາກພຶດຕິກຳທີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກແຕ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງທີ່ມາຂອງພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ແລ້ວ ເຮົາຈະສາມາດສ້າງວິທີການ ຫຼື ກົນລະຍຸດໃນການນຳສະເໜີໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ


ເນື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດ

· ລັກສະນະນິໃສຂອງຄົນຂັ້ນພື້ນຖານທັງ 4 ປະເພດ

· ຄວາມຄິດ ຄວາມເຊື່ອ ແລະ Mindset ຂອງຄົນແຕ່ລະປະເພດ

· ການວິເຄາະນິໃສ ແລະ ບຸກຄະລິກແບບປະສົມ 12 ແບບ

· ການມອບໝາຍວຽກ ແລະ ການຈັດການຄົນທີ່ເປັນຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ

· ການປະສານວຽກ ແລະ ການຈັດການຄົນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ

· ການມອບໝາຍວຽກ ການປະສານວຽກ ແລະ ການຈັດການຄົນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສະເໝີກັນ

· ການປະສານວຽກກັບຄົນຫຼາຍປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ


ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບໃຜ:

· ຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກປະສານງານກັບບຸກຄົນອື່ນເປັນປະຈຳ

· ຫົວໜ້າ

· ຜູ້ຈັດການໂຄງການ

· ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ

· ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

· ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາທັກສະການປະສານງານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ


Language: Lao only ພາສາລາວ

Agenda

8:30 AM - 8:45 AM
Registration
8:45 AM - 4:45 PM
4:45 PM - 5:00 PM
Certificate and photos

Speakers

  • Dr. Nara KITTIMETHEEKUL (Consultant and Speaker for Business Problem Solving and Development; CEO of Enjoy Learning People Co.,Ltd)

    Dr. Nara KITTIMETHEEKUL

    Consultant and Speaker for Business Problem Solving and Development; CEO of Enjoy Learning People Co.,Ltd

Community

Discover and connect with other attendees.

View community profiles and add attendees into your favorites list.

Tickets

Member

For ECCIL's member only

Standard Price $100
Non-member

For everyone

Standard Price $129

Venue

Crowne Plaza

Vientiane, Laos

If you have any questions please contact Binly Outhoumma

Contact Organizer

Show on map