Event Details

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທັກສະທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກ ເເລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ ດັ່ງນັ້ນ ການທີ່ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງນິໃສ, ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນອື່ນໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼັກສູດ people collaboration and management ຈະມາຊ່ວຍເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ຢູ່ພາຍຫຼັງບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຄົນທີ່ເຮົາຈະສາມາດວິເຄາະຢ່າງລຶກເຊິ່ງໃນການປະພຶດໂຕຂອງແຕ່ລະຄົນ ລວມເຖິງວິທີການຕອບສະໜອງຕໍ່ພຶດຕິກຳຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມກັບຄົນແຕ່ລະປະເພດທັງຈາກພຶດຕິກຳທີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກແຕ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງທີ່ມາຂອງພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ແລ້ວ ເຮົາຈະສາມາດສ້າງວິທີການ ຫຼື ກົນລະຍຸດໃນການນຳສະເໜີໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ


ເນື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດ

· ລັກສະນະນິໃສຂອງຄົນຂັ້ນພື້ນຖານທັງ 4 ປະເພດ

· ຄວາມຄິດ ຄວາມເຊື່ອ ແລະ Mindset ຂອງຄົນແຕ່ລະປະເພດ

· ການວິເຄາະນິໃສ ແລະ ບຸກຄະລິກແບບປະສົມ 12 ແບບ

· ການມອບໝາຍວຽກ ແລະ ການຈັດການຄົນທີ່ເປັນຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາ

· ການປະສານວຽກ ແລະ ການຈັດການຄົນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ

· ການມອບໝາຍວຽກ ການປະສານວຽກ ແລະ ການຈັດການຄົນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສະເໝີກັນ

· ການປະສານວຽກກັບຄົນຫຼາຍປະເພດໃນເວລາດຽວກັນ


ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບໃຜ:

· ຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກປະສານງານກັບບຸກຄົນອື່ນເປັນປະຈຳ

· ຫົວໜ້າ

· ຜູ້ຈັດການໂຄງການ

· ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ

· ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

· ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາທັກສະການປະສານງານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ


Language: Lao only ພາສາລາວ

Agenda

8:30 AM - 8:45 AM
Registration
8:45 AM - 4:45 PM
4:45 PM - 5:00 PM
Certificate and photos

Speakers

  • Dr. Nara KITTIMETHEEKUL (Consultant and Speaker for Business Problem Solving and Development; CEO of Enjoy Learning People Co.,Ltd)

    Dr. Nara KITTIMETHEEKUL

    Consultant and Speaker for Business Problem Solving and Development; CEO of Enjoy Learning People Co.,Ltd

Community

Discover and connect with other attendees.

MP

Tickets

Member

For ECCIL's member only

Standard Price $100
Non-member

For everyone

Standard Price $129

Venue

Crowne Plaza

Vientiane, Laos

If you have any questions please contact Binly Outhoumma

Contact Organizer

Show on map