Event Details

Driving an organization to achieve the goals which require leaders who understand the changes and needs of individuals around the leader. The leaders must use understanding to motivate people around the leader to enable them to behavior.


Leaders also must have adaptation and creativity in ways that are consistent with various situations. Leaders must be aware of the needs of people around them on an individual level and be the ones who bring success and happiness to themselves and the humans around them.Great leaders have to be able to design appropriate leadership skills in various situations. Moreover, Leaders must have self-understanding, goals, and desires, and understand their own thoughts. They can lead others from the heart.


ການຂັບເຄື່ອນອົງກອນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງອາໃສຜູ້ນຳທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເພື່ອເປັນບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ໃນການຂັບເຄື່ອນອົງກອນໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຜູ້ນຳຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີຈູງໃຈຄົນທີ່ຢູ່ຮອບຕົວຂອງຕົນເອງເພື່ອສ້າງພຶດຕິກຳໃໝ່ ຜູ້ນຳຍັງຕ້ອງຮູ້ວິທີການປັບຕົວ ແລະ ສ້າງສັນວິທີການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບທິມງາມ ການທີ່ຜູ້ນຳມີຄວາມສາມາດຕ່າງໆຕາມທີ່ໄດ້ກວ່າມານັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍນຳພາຄວາມສຳເລັດຂອງທິມ ຫຼື ຂອງອົງກອນມາໃຫ້ພ້ອມດ້ວຍຄວາມສຸກທີ່ມີຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ


ຜູ້ນຳທີ່ດີຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິທີການອອກແບບຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ເໝາະສົມຂອງຕົນເອງໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ນອກຈາກນັ້ນ ການທີ່ຜູ້ນຳຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຕໍ່ຄົນອື່ນໄດ້ໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ຜູ້ນຳຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຕົນເອງ ເຂົາໃຈໃນເປົ້າໝາຍ ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອື່ນ ຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນແນວຄິດໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ນຳສາມາດນຳພາຄົນອື່ນດ້ວຍຫົວໃຈ


Objectives and Results

1. to Skill up the creative leadership in a modern approach

2. to have positive thoughts that bring happiness to oneself and those around you.

3. insights into self-understanding of needs, goals, and desires of life

4. to learn the types of leaders and the human types to form the right leadership.


ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນລັບ

1. ເພື່ອເພີ່ມທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນແນວຄິດສະໃໝໃໝ່

2. ເພື່ອມີຄວາມຄິດທາງບວກຕໍ່ສະຖານະການທີ່ເກີດຂື້້ນ

3. ເພື່ອມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຈິດໃຈເພື່ອນຳມາຊຶ່ງຄວາມສຸກຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຕໍ່ຄົນອ້ອມຂ້າງ

4. ເພື່ອຮຽນຮູ້ການບໍລິຫານຄົນຕາມຮູບແບບຕ່າງໆ


Who should attend?

Junior manager, Manager to be, Leader to be, leader or entrepreneur and everyone


ຫົວໜ້າລະດັບສູງ ແລະ ລະດັບກາງ ຫຼື ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາຄາມເປັນຜູ້ນຳຂອງຕົນເອງDay 1

- ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແລະ ທຳມະຊາດຂອງຄົນ

- ທົບທວນຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນຮູບແບບຂອງຕົນເອງ

- ເຕັກນິກການບໍລິຫານຄົນ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄົນ

Day 2

- Leadership mindset

- The 5 stages of leadership (5 Ps Leadership)

- ເຕັກນິກການແກ້ບັນຫາຂອງຜູ້ນຳຍຸກໃໝ່


Language: Lao only ພາສາລາວ

Agenda

  • Oct 18, 2022

  • Oct 19, 2022

8:30 AM - 9:00 AM
Registration
9:00 AM - 5:00 PM

Speakers

  • Dr. Nara KITTIMETHEEKUL (Consultant and Speaker for Business Problem Solving and Development; CEO of Enjoy Learning People Co.,Ltd)

    Dr. Nara KITTIMETHEEKUL

    Consultant and Speaker for Business Problem Solving and Development; CEO of Enjoy Learning People Co.,Ltd

Community

Discover and connect with other attendees.

XJASOSSV

Tickets

Member

For ECCIL's member only, price is included certificate, lunch and coffee break for two days

Standard Price $129
Non-member

Promotion: if you register at least 8 people, your company will get free one year SME membership of ECCIL [price is included certificate, lunch and coffee break for two days]

Standard Price $159
Early Bird Member

For ECCIl's member only, register at least 3 people and before 30 of September 2022 [price is included certificate, lunch and coffee break for two days]

Venue

Crowne Plaza

Vientiane, Vientiane Prefecture, Laos

If you have any questions please contact Enrico Bargnani

Contact Organizer

Show on map